REGULAMENT CAMPANIE “Concurs Crăciun Effeto.ro”

Campanie promoțională pentru persoanele înscrise la concursul “Concurs Crăciun Effeto.ro” organizat de Milanweb Online SRL Perioada campaniei: 15 decembrie – 26 decembrie 2017

Art.1–Organizatorul Campania “Concurs Crăciun Effeto.ro”, este organizată de către Milanweb Online SRL cu sediul în Aleea Nectarului, Nr 4, Cluj Napoca, Judet Cluj, România Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derulării campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfașurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art.2–Dreptul de participare La această campanie poate participa orice persoană fizică și/sau juridică, cu vârsta de peste 18 ani, care întrunește concomitent următoarele condiții de participare, în perioada 15 decembrie 2017- 26 decembrie 2017: – a dat like paginii oficiale de Facebook Effeto: https://www.facebook.com/Effeto-715237708666230/ -a lăsat un comentariu în care a etichetat 2 prietene la postarea: https://www.facebook.com/715237708666230/photos/p.715242455332422/715242455332422/?type=3&theater, în perioada menționată – orice cetățean român aflat pe teritoriul României în momentul desfășurării concursului și desemnării câștigătorului. (livrarea premiului se poate realiza doar pe teritoriul României) – persoanele fizice pot participa la acest concurs o singură dată, iar înscrierea prin mai multe comentarii va duce la excluderea din concurs a persoanei în cauză. – la momentul anunțării câștigătorului, întrunește cerințele mai sus menționate.

Art.3–Perioada și locația de desfășurare a campaniei Campania se desfășoară pe pagina oficială de Facebook Effeto, în cadrul postării https://www.facebook.com/715237708666230/photos/p.715242455332422/715242455332422/?type=3&theater în perioada 15 decembrie 2017 – 26 decembrie 2017. Comentariile și participanții care nu îndeplinesc cerințele mai sus specificate simultan nu vor fi luați în considerare. Art.4- Mecanism de participare: Participantul la concurs trebuie să întrunească concomitent următoarele condiții: – a dat like paginii oficiale de Facebook Effeto: https://www.facebook.com/Effeto-715237708666230/ -a lăsat un comentariu în care a etichetat 2 prietene la postarea https://www.facebook.com/715237708666230/photos/p.715242455332422/715242455332422/?type=3&theater, în perioada menționată. Orice comentariu plasat în afara acestei postări sau interval și care nu respectă acest format nu va fi luat în considerare. Fiecare persoană are dreptul de a plasa un sigur comentariu și să se înregistreze în mod unic la acest concurs. Înregistrarea prin mai multe comentarii se consideră tentativă de fraudă și duce la eliminarea din concurs. – la momentul anunțării câștigătorului, persoana în cauză întrunește condițiile mai sus menționate. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate referitor la completarea eronată sau incompletă a participantului, având în consecință excluderea din concurs.

Art. 5. Premiile Campaniei și acordarea acestora În cadrul campaniei “ Concurs Crăciun Effeto.ro” se va acorda un premiu constând într-o pereche de botine din piele naturală, disponibil și pe siteul: http://effeto.ro/ . Livrarea premiului se va face conform termenului specificat pe site la data de 27 decembrie 2017, luându-se în considerare termenul de livrare cel mai îndepărtat. Desemnarea câștigătorului se va face în prin tragere la sorț prin intermediul aplicației http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion În cazul în care câștigătorul nu întrunește condițiile cerute, se va reaplica același raționament de selecție, iar premiul se va acorda următorului participant. În urma selecției, câștigătorul va fi contactat prin toate mijloacele puse la dispoziție de acesta pentru a revendica premiul (mesaj privat Facebook, email, telefon, etc.) În cazul în care câștigătorul nu își confirmă datele și nu revendică premiul în termen de 1 săptămână, premiul se va acorda următorului participant ales prin procedura de mai sus. Desemnarea câștigătorului se va face pe data de 27 decembrie, dată la care compania Effeto va încerca să ia legătura cu persoana câștigătoare în cauză. Numele câștigătorului va fi făcut public pe pagina de Facebook Effeto.

Art. 6. Litigii În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române. În cazul în care orice participant are de semnalat un incident în legatură cu desfășurarea campaniei, prealabil față de orice acțiune în justiție, se va adresa Organizatorului cu o sesizare în acest sens, în termen de maxim 2 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un răspuns la sesizarea înaintată în termen de maxim 15 zile lucrătoare.

Art. 7. Regulamentul promoției Regulamentul concursului este disponibil gratuit oricărui participant.

Art. 8. Taxe și Impozite Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către beneficiari în conformitate cu legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câștigător.

Art.9- Alte reglementări În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei în condițiile normale, conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților care nu vizează încălcările cadrului legislativ în vigoare. Prezentul regulament de participare/ desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

Art.10- Confidențialitatea și preluarea datelor cu caracter personal Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Effeto are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

10.1 Participantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: nume, adresă, email, număr de telefon și alte date introduse în contul dumneavoastră în timpul înregistrării sau mai târziu, în timpul actualizării (denumite în continuare în mod general ,,informații personale”).

10.2. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator, în scopul realizării drepturilor și condițiilor care decurg din termeni și condiții, în scopul menținerii contului de utilizator și pentru transmiterea de mesaje și informații comerciale către Participant.

10.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru o perioadă nedeterminată. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate electronic într-un mod automat sau într-o manieră non-automată sub formă tipărită.

10.4. Participantul confirmă că informațiile personale sunt corecte și că a fost înștiințat că furnizează în mod voluntar informații cu caracter personal.

10.5 În cazul în care Participantul consideră că Organizatorul procesează datele sale cu caracter personal, în neconcordanță cu protejarea vieții private și personale ale Participantului sau împotriva legii, în special în cazul în care datele personale nu deservesc în scopul prelucrării lor, se poate:

10.5.1 solicita justificarea Organizatorului sau procesorului,

10.5.2. solicita rectificarea situației de către Organizator sau de către procesor. Pentru blocarea, rectificarea, completarea sau lichidarea datelor cu caracter personal trebuie făcută o solicitare adresată tot Organizatorului sau procesorului. În cazul în care cererea Participantului în conformitate cu clauza anterioară se găsește justificată, Organizatorul sau procesorul trebuie să elimine problema. În cazul în care Organizatorul sau procesorul nu reușesc,

Participantul are dreptul de a lua măsurile necesare și să înainteze reclamația la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa ANSPDCP (http://www.dataprotection.ro/).

11. Corespondența informațiilor și setările necesare

11.1. Participantul este de acord să primească informații referitoare la bunuri, servicii sau informații despre Effeto, la adresa de e-mail a Participantului și își declară acordul în această privință, în momentul furnizării adresei de e-mail.

Art.12 – Întreruperea, încetarea și modificarea campaniei Campania încetează de drept la data împlinirii termenului, respectiv la ora 23:59 în data de 26.12.2017. După împlinirea acestui termen, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, etc.) Imaginile sunt prezentate pe site cu titlul de exemplu, iar produsele livrate, pot diferii de imagine în orice mod, datorită modificării caracteristicilor design-ului, fără notificare prealabilă de către producător Effeto își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site sau în prezentul regulament cu o notificare prealabilă. Orice problemă cauzată de produsele și/ serviciile prezentate pe site se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 14 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de către UTILIZATOR. Effeto nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții cheltuieli sau alte răspunderi în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor sau a unor părți terțe. Orice contestație având ca obiect campania promoțională va fi trimisă pe mail la adresa contact@effeto.ro.